Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (GDPR)

Prevádzkovateľ webstránok www.lanovky.online je občianske združenie Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY,o.z., (skátene: „IRTS,o.z.“) so sídlom: Lomnická 809/2, 040 01 Košice, IČO: 42106605, e-mail: irtske@gmail.com , pretože spracúva osobné údaje dotknutých osôb – fyzických osôb. Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Habina, konzultant pre GDPR, email: irtske@gmail.com

Tu opisujeme procesy o tom, ktoré osobné údaje dotknutých – fyzických osôb spracúvame, prečo, na akom právnom základe, ako ich získavame, používame, presúvame, zálohujeme, mažeme, na akú dobu a akým spôsobom ich chránime.

Prečo spracúvame osobné údaje

V princípe nemáme záujem zbierať a NEZBIERAME osobné údaje, ale ak nám ich poskytnete emailom, v Dotazníku alebo formou Diskusie a za nejakým účelom, dotazom, otázkou, návrhom, žiadosťou, komentárom, zabezpečíme ich ochranu, zabezpečenie a spracúvanie v zmysle zákona a týchto pravidiel.

Webstránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, vypĺňanie, zasielanie informácií, osobných údajov alebo na realizáciu akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Definícia pojmov

Prevádzkovateľ podľa §31 je osoba, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ preberá údaje
o dotknutej osobe.

Dotknutá osoba – fyzická osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka, resp. jej rodinný príslušníci. Patria sem aj členovia občianskych združení a neziskových organizácií, darcovia, rodičia, právny zástupcovia, zamestnanci právnických osôb, a iní, ktorí uvádzajú svoje
osobné údaje alebo ich časť.

Čitateľ, sledovateľ, je dotknutá fyzická osoba, ešte bez registrácie, ktorá neposkytne svoje osobné ani iné údaje e-mailom a nepožaduje informácie, odpovede alebo si prezerá webstránky a plánuje vyplniť Dotazník alebo Diskutovať.

Diskutujúci je dotknutá fyzická alebo zamestnanec právnickej osoby, ktorá využíva webstránky www.lanovky.online poskytované prevádzkovateľom a vyplní, či pošle svoje osobné údaje emailom, v Dotazníku alebo vyplní svoj profil pre zapojenie sa do Diskusie. Takáto osoba bude zrejme nejaké informácie poskytovať alebo požadovať od prevádzkovateľa.

Záujemca je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje emailom bez ich vyžiadania prevádzkovateľom so záujmom pre pracovno-právny vzťah resp. iný zmluvný vzťah či pošle svoje osobné údaje emailom.

Oprávnená osoba je zamestnanec v pracovno-právnom alebo inom zmluvnom vzťahu, ktorý je poverený prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.

Zástupca je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil, a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti.

Sprostredkovateľ, (resp. partner, poskytovateľ) podľa § 34 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Subdodávateľ, resp. ďalší sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorý je na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverený spracúvaním osobných údajov.

Tretia strana je fyzická/právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka. Súhlas so spracúvaní osobných údajov poskytuje dobrovoľne dotknutá osoba ak pošle email, vyplní Kontaktný formulár, vyplní Dotazník alebo si zriadi konto do Diskusie.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Užívateľský účet pre Diskusiu, si osobný profil môže dotknutá osoba zriadiť so záujmom vytvoriť a zverejniť svoje vyjadrenie iba v časti Diskusia. Poskytovateľom, resp., prevádzkovateľom je spoločnosť https://websupport.sk/.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom
základe.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie, prenášanie, kopírovanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov pozostávajúca z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Záväzné vnútropodnikové pravidlá, smernice, je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava prevádzkovateľ/ sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi/ sprostredkovateľovi v jednej alebo viacerých tretích krajinách v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti.

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

Chceme vás informovať o tom, na aké účely, akým spôsob, prečo, kto, používame vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ a doba spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou.
Oprávnený záujem:
Získavanie a spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby v zmysle §13. ods. 1.a). na poskytnutie produktov, služieb o ktoré prejavíte záujem prezeraním našich webových stránok. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky.

 • Dotazník:
  Osobné údaje, napr. meno, bez priezviska, email, a iné údaje, ktoré nám dobrovoľne a bez našej výzvy, či žiadosti zašlete, resp. vyplníte ich v Dotazníku (služba Google formulár), nám poslúžia iba pre hromadné štatistiky o projekt bez profilovania. Pravidla Ochrany osobných údajov sú uvedené na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Údaje z Dotazníka zachováme max. na dobu 3 rokov.
 • Diskusia :
  Osobné údaje, napr. email, ktorým sa autorizujete do diskusného systému, ktoré dobrovoľne a bez našej výzvy, či žiadosti zašlete, resp. vyplníte ich v Diskusii, nám poslúžia iba pre hromadné štatistiky bez profilovania. Poskytovateľ systému je administrátor irtske@gmail.com. Dotknutá osoba sa prihlási a autorizuje cez svoj email. Dáta sú zabezpečené šifrovaným protokolom. Následne môže zverejniť svoje komentáre, ktoré ostávajú viditeľné pre ostatných čitateľov / diskutujúcich. Platia Pravidlá komentárov pre Diskusiu. Údaje z Diskusie zachováme max. na dobu 3 rokov.
 • Email :
  Osobné údaje, ktoré nám pošlete emailom, ktoré dobrovoľne a bez našej výzvy, či žiadosti zašlete budeme spracúvať v zmysle týchto pravidiel a môžeme ich použiť na našu komunikáciu. Ochranu emailov zabezpečuje zmluvný sprostredkovateľ spoločnosť Websupport s.r.o., sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928. Pravidla Ochrany osobných údajov sú uvedené na https://www.websupport.sk/sukromie/ . Údaje z Emailov zachováme max. na dobu 3 rokov.
 • Zlepšovanie našej prezentácie. K optimalizácii prvkov na www.lanovky.online môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics.
 • Hodnotenie projektu, môžete uskutočniť anonymne.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 • Cookies NEZBIERAME.

Súhlas:

Pred odoslaním Dotazníka, zapojením sa do Diskusie, zaslanie Emailu si prosím prečítajte tieto pravidlá a ak nám odošlete názor, návrh, komentár, či žiadosť prejavujete tým svoj Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj dobrovoľný súhlas v zmysle §13. ods. 1.a), resp. b). ako žiadosť o informácie.

Ak už ste naším priaznivcom, partnerom projektu, tak vám môžeme oznámenia, email,
zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili váš Súhlas.

Plnenie zmluvy:
Nepredávame žiadne produkty (tovar, služby) a preto nepotrebujeme vaše osobné údaje pre plnenie zmluvy.

Plnenie zákonných povinností:
Pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

 • na nadviazanie kontaktu s vami v prípade, že ste od nás vyžadovali komunikáciu;
 • na určenie krajiny, mesta, aby sme pochopili, prečo sa vyjadrujete o projekte,
 • aby sme mohli overiť, či údaje, ktoré o vás máme, sú správne,
 • aby sme vám poskytli aktualizácie iné informácie buď v našom mene alebo v mene partnera, kde ste súhlasili s ich prijímaním a v súlade s platným právom,
 • v súvislosti o ochrane osobných údajov v zmysle týchto pravidiel,
 • pre ľudské zdroje, pre overenie vašej identity, e-mailovej adresy, a aj ak sa uchádzate o miesto online,
 • na účely sledovania podozrivých operácií a prevencie podvodu.

Informácie od tretích strán

Môžeme dostávať určité informácie o vás aj od tretích strán, napríklad keď používate autentifikáciu a prihlásenie sa do Diskusie on-line zdroje údajov podľa pravidiel používania a spracovania takýchto informácií stanovených príslušným online zdrojmi údajov.

Naši poskytovatelia služieb

Niektoré vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb, resp. iba tie, ktoré ste nám poskytli. Využívame spoločnosti v zmysle samostatných zmluvných vzťahov, aby nám alebo v našom mene poskytovali produkty, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať našu činnosť, ako sú:

 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webových stránok a emailov,
 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • zabezpečovanie sledovania podozrivých operácií alebo detekčné služby,
 • na poskytovanie optimalizačných služieb,
 • na splnenie vašej objednávky,
 • na dodávanie reklám na webové stránky tretích strán,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú
  elektronickú komunikáciu našej spoločnosti,
 • na posielanie e-mailov,
 • na účely týkajúce sa zamestnania a ľudských zdrojov,
 • na poskytovanie zákazníckeho servisu,
 • služby vedenia účtovníctva, evidencie obchodných prípadov, právne služby, iné služby.

Títo poskytovatelia produktov, služieb môžu na základe vzájomnej zmluvy využívať informácie, ktoré im poskytneme, iba na poskytovanie služieb pre nás alebo v našom mene a chrániť dôvernosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje, bez vášho súhlasu, neposkytneme do tretích krajín mimo európskej únie a tretím stranám bez zmluvného vzťahu s nami.

Používanie, zdieľanie a odovzdávanie údajov tretím stranám

V týchto prípadoch odovzdávame, zdieľame vaše osobné údaje tretím stranám:

 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretej strane advokátovi v zmysle samostatnej zmluvy, či splnomocnenia. Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci, určí povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.
 • Plnenie zákonných požiadaviek, prevencie podvodu a trestných činov. Pokiaľ to povoľujú príslušné zákony, môžeme vaše osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov o vás odhaliť, keď sme presvedčení, že odhalenie je nutné:

– z hľadiska dodržania zákona alebo požiadaviek právnych predpisov,
– na splnenie požiadaviek vládnych, administratívnych alebo právnych procesov, požiadaviek alebo nariadení (napríklad súdnych nariadení),
– pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi vyšetrovacími orgánmi alebo na hlásenie činností, ktoré môžu porušovať zákon alebo požiadavky právnych predpisov,
– na zabránenie alebo vyšetrovanie možného trestného činu (ako je podvod alebo krádež identity) alebo porušenia (podozrenia z porušenia) bezpečnosti alebo týchto Pravidiel ochrany osobných údajov,
– na ochranu zákonných práv, webovej stránky alebo bezpečnosti našej spoločnosti a aj našich zamestnancov, partnerov a tretích strán.

Zabezpečenie osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Využívame primerané technické aj organizačné opatrenia.

Pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všade v komunikácii medzi vaším zariadením a našimi servermi, používame šifrovanú zabezpečenú komunikáciu https:// protokol, resp. pre zasielanie dokumentov s osobnými údajmi používame zaheslované súbory a nezávislým kanálom, napríklad SMS, posielame heslo k dokumentom a rovnaký spôsob požadujeme od dotknutých osôb. Prihlasovacie údaje a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracúvanie osobných údajov bude zabezpečené hlavne nasledovným spôsobom:

1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v súlade s právnymi predpismi pre všetky činnosti pre užívanie na www.lanovky.online.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvanie osobných údajov tak, aby nedošlo k neoprávnenému nebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, spracúvaním, a aby boli personálne, technicky a organizačne nepretržite po dobu spracúvania údaje zabezpečené všetky povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

3. Prevádzkovateľ, resp. aj zmluvní sprostredkovatelia, partneri zabezpečujú mlčanlivosť, integritu, dostupnosť a odolnosť informačných a hlavne digitálnych systémov, a služieb spracúvania, a včas obnovujú dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.

4. K osobným údajom majú prístup iba Oprávnené osoby poverené Prevádzkovateľom a Oprávnené osoby poverené Sprostredkovateľom, partnerom, poskytovateľom a každá takéto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jedinečným identifikátorom, prístupovými právami.

5. Prevádzkovateľ aj ním Oprávnené osoby a zmluvní Sprostredkovatelia, partneri, poskytovatelia sa zaväzujú k mlčanlivosti a táto povinnosť bude trvať aj po ukončení pracovno-právneho nebo iného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

6. Prevádzkovateľ bude dotknutej osobe poskytovať ochotu a súčinnosť pri riešení žiadostí, námietok a práv dotknutej osoby, ak je to možné v súlade so zákonmi a predpismi.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje

Všeobecne vyhlasujeme, že budeme vaše osobné údaje spracúvať, zdieľať spolu s našimi zmluvnými sprostredkovateľmi, partnermi, poskytovateľmi po dobu max. 3 rokov alebo do odvolania Súhlasu, resp. do vymazania dát, ktorým uplynula doba platnosti alebo zákonné a/
alebo oprávnené dôvody na ich uchovanie. Ak vzniknú dôvody nášho oprávneného záujmu, napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod., bude nevyhnutné uchovať si osobné údaje na dlhšiu ako 5 rokov.

Ak ste nám udelili Súhlas, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu max. 3 rokov.

Ak ste prejavili Súhlas na emailovú komunikáciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané dobu max. 3 rokov.

Ak ste prejavili Záujem o zamestnanie, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka.
Vyhlasujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, musíme spracúvať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v
súlade s nimi, napr. u daňových dokladov je na dobu 10 rokov.

Aké máte práva

Všetky Vaše práva ochrany osobných údajov uvedené nižšie si môžete uplatniť zaslaním Žiadosti (PDF – vzor Žiadosti na stiahnutie), zaslaním e-mailom na irtske@gmail.com prevádzkovateľovi: Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY,o.z. (skátene „IRTS,o.z.“). Na všetky ŽIADOSTI odpovieme, resp. budú vyriešené najneskôr do 30 (tridsať) dní od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty budete informovaní.

Prosíme, aby ste vyjadrili svoju žiadosť (a jej predmet, otázky, námietky, sťažnosti, jasne, kde uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, aby sme vám vedeli odpovedať v zákonnej lehote. Ďakujeme.

Právo na opravu

Máte právo nás požiadať na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Žiadosť (PDF – vzor na stiahnutie) môžete zaslať prevádzkovateľovi e-mailom na irtske@gmail.com.

Právo na prístup k údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, prehľad o tom:

–  či sa o vás spracúvajú osobné údaje,
–   o aké údaje o ide, (ktoré)
–   zdroje z ktorých pochádzajú,
–   za akým účelom ich spracúvame, (prečo)
–   o kategóriu týchto údajov,
–   identifikáciu komu ich poskytujeme, zdieľame, odovzdávame, (komu)
–   či boli prenesené do tretej krajiny,
– a informáciu o dobe uchovávania týchto osobných údajov. (na dobu)

Žiadosť (PDF – vzor na stiahnutie) môžete zaslať prevádzkovateľovi e-mailom na
irtske@gmail.com a my Vám poskytneme Potvrdenie – kópiu osobných údajov, ktoré o Vás
spracúvame a to prostredníctvom e-mailu.

Právo na vymazanie údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v
prípade, ak:
a.       osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b.       odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c.      ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
d.       sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e.       Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky; ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.

Dávame Vám na vedomie, že vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať, napr. Faktúry, či Dobropisy (na dobu 10 rokov). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá, napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku. Žiadosť (PDF – vzor na stiahnutie) môžete zaslať prevádzkovateľovi e-mailom na irtske@gmail.com.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu zaujali stanovisko ku Vašej
námietke:
1. proti spracúvaniu osobných údajov, nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré naša spoločnosť vykonáva;
2. proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely marketingu, vrátane profilovania;
3. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. Žiadosť (PDF – vzor na stiahnutie) môžete zaslať prevádzkovateľovi e-mailom na irtske@gmail.com.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
a.    ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
b.    spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c.    už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d.    ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia žiadosti o obmedzenie spracúvania, môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov). Žiadosť (PDF – vzor na stiahnutie) môžete zaslať prevádzkovateľovi e-mailom na irtske@gmail.com.

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo nás požiadať, získať alebo zaslať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje sebe alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:
1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Žiadosť (PDF – vzor na stiahnutie) môžete zaslať prevádzkovateľovi e-mailom na irtske@gmail.com.

Podanie žiadosti

Máte právo podať žiadosť na uplatnenie vašich práv alebo, ak máte podnet, že vaše osobné údaje spracúvame protiprávne. Najprv by sme radi vyriešili vaše podozrenia, či nespokojnosť. Vaše podnety prosím pošlite vyplnením Žiadosti (PDF – vzor na stiahnutie), zaslaním e-mailom
na irtske@gmail.com.
Prosíme, aby ste vyjadrili svoju žiadosť a jej predmet, otázky, námietky, sťažnosti, jasne, kde uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska, aby sme vám vedeli odpovedať v zákonnej lehote. Ďakujeme.

Podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť podľa §99 Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte podnet, že vaše osobné údaje spracúvame protiprávne a máte pocit, že sme vašu podanú Žiadosť nevyriešili.
Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa čl.51 nariadenia Úradu pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Sekretariát úradu:+421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

Platnosť a účinnosť týchto pravidiel

Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že Pravidlá spracúvania osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne vašich práv. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov, avšak na podstatné zmeny vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj e-mailom.

Tieto Pravidlá spracúvania osobných nadobúdajú platnosť dňa 1.8.2022.